wat2

WAT

Vonk3 bouwde expertise uit in het uitvoeren van buurt-, evaluatie- en behoefteonderzoek; zowel in het opzetten en uitwerken van kwantitatieve bevragingen als in kwalitatief onderzoek via diepteinterviews of focusgroepen.  

Samen met de organisatie wordt de vraag op tafel gelegd. De noden worden besproken en een offerte en plan van aanpak op maat worden voorgelegd. Indien gewenst, kunnen organisaties naast begeleiding in het uitvoeren van het onderzoek ook een beroep doen op de expertise van Vonk3 om samen met de onderzoekers een plan van aanpak op te maken en om verdere begeleiding vragen. 

doel2

DOEL

Buurtonderzoek/ omgevingsanalyse (zie ook expertise zorgzame buurten) 
In het kader van de opstart en de werking van lokale dienstencentra (LDC) doen lokale overheden en woonzorgorganisaties beroep op Vonk3. We gaan na welke noden er leven in de buurt en onder alle relevante stakeholders (buurtbewoners, verenigingen, zorgprofessionals, lokale handelaars…).  

Vonk3 staat vanuit zijn expertise in voor de lokale buurtanalyse en het verkennen van de lokale noden en behoeften rond zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers, om vervolgens samen met alle betrokken lokale stakeholders tot een gedragen en onderbouwd actieplan te komen. Deze analyses hebben als doel om op een onderbouwde wijze acties en interventies uit te werken rond zorgzame buurten, op maat van de buurt(en). Hierbij besteden we specifieke aandacht aan het bereiken van kwetsbare mensen en het beantwoorden van hun noden en behoeften. 

Evaluatieonderzoek 
Op vraag van organisaties die werken met een nieuwe aanpak of methodiek rond de thema’s eenzaamheid, mantelzorg, zorgzame buurten of nieuwe zorgmodellen, voeren we evaluatieonderzoek uit. In deze evaluatieonderzoeken gaan we niet alleen na of, maar ook hoe en waarom de nieuwe aanpak of uitgeteste methodiek bijdraagt tot de beoogde doelstelling (vb. versterken van burenhulp, meer persoonsgerichte zorg in woonzorgcentra, …). We doen dit doorgaans aan de hand van diepte-interviews met de doelgroep (vb. bewoners woonzorgcentra, kwetsbare buurtbewoners, mantelzorgers, …) en focusgroepen met betrokken professionele en informele actoren. Deze evaluatieonderzoeken bieden de praktijk handvatten om werkende elementen te detecteren alsook de praktijk bij te sturen.  

(Ouderenbehoefte)onderzoek 
In het kader van (ouderen)behoefteonderzoeken begeleiden we organisaties bij het uitwerken, uitvoeren en analyseren van behoefteonderzoeken. Het doel is om samen met professionals (mogelijks aanvullend met vrijwilligers, verenigingen via een train de trainer vorming), … via face-toface enquêtes en / of online enquêtes zicht te krijgen op de dromen en wensen van 65-75-85 plussers voor een goede oude dag.  

onderzoekers2

ONDERZOEKERS

Dorien Gryp

Leen Heylen

Liesbet Lommelen

Karolien Baldewijns

Herman De Pauw

Herman De Pauw

duur2

DUUR

De meeste onderzoeken duren doorgaans van aanvraag, uitwerking tot resultaat ongeveer een jaar (tot twee jaar), afhankelijk van de mogelijkheden in de planning en agenda van de onderzoeksgroep. 

 
publicaties2

PUBLICATIES

Elk behoefte- of evaluatieonderzoek resulteert in een onderzoeksrapport voor de organisatie. Hieronder vindt u een selectie van recente rapporten in opdracht van organisaties.   

Gryp, D. & Heylen, L. (2020). In for care: buurtanalyse en aanbevelingen voor de stationsbuurt in Turnhout (op en rond De Merodelei en het Merodecenter). In opdracht van stad Turnhout.   

Gryp, D., Lommelen, L., & Heylen, L. (2020). Rijkevorsel blikt vooruit. Resultaten behoefteonderzoek Rijkevorsel. In opdracht van lokaal bestuur Rijkevorsel.  

Heylen, L., Meuris, C., Knaeps, J., Baldewijns, K., & Dispa. M. (2019). Naar meer relatiegerichte zorg in Belgische woonzorgorganisaties. Brussel: Koning Boudewijnstichting (in opdracht van Koning Boudewijnstichting)   

Contact

Leen Heylen

leen.heylen@thomasmore.be

+32 14 74 06 41

vonk3.be